Δευτέρα, 6 Ιουλίου

Καιρός ήταν! Η Κύπρος επιτέλους αποκτά Αστυνομία για τα ζώα

Ήδη έχει ξεκινήσει να δρομολογείται η σύσταση Αστυνομίας για τα ζώα, καθώς έχει προετοιμασθεί πλέον το σχετικό νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Πέραν των πτυχών που θα αφορούν στα καθήκοντά των αστυνομικών λειτουργών, για πρώτη φορά θα θεωρείται πλέον αδίκημα ο εξαναγκασμός των ζώων σε αγώνες όπου υπόκεινται σε πάσης φύσεως κακοποίηση.
Με το νομοσχέδιο τροποποιείται ο περί Αστυνομίας νόμος, προκειμένου να συσταθεί η στυγκεκριμένη μονάδα από τον Αρχηγό της Αστυνομίας, Ζαχαρία Χρυσοστόμου και η λειτουργία της δεν θα επηρεάζει τις αρμοδιότητες άλλων αρμόδιων Αρχών, σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία τους. Οι υποθέσεις με τις οποίες τα μέλη της Αστυνομίας για τα ζώα θα απασχολούνται είναι οι ακόλουθες:

– περιπτώσεις κατά τις οποίες πρόσωπο χορηγεί ή προμηθεύει, ή όντας ιδιοκτήτης ή κάτοχος ζώου επιτρέπει τη χορήγηση ή προμήθεια οποιουδήποτε δηλητηρίου ή άλλης βλαβερής ουσίας σ’ οποιοδήποτε ζώο ή προκαλεί όπως τέτοια ουσία ληφθεί απ’ οποιοδήποτε ζώο,
– την με οποιοδήποτε τρόπο περιαγωγή ζώου σε κατάσταση επέλευσης φρικτού θανάτου,
– τη θανάτωση ζώου για σκοπούς ψυχαγωγίας ή άλλους ανεπίτρεπτους σκοπούς, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης ζώων ως στόχων εξάσκησης,
– τη διοργάνωση αγώνων μεταξύ ζώων ή με ζώα, κατά τη διάρκεια των οποίων τα τελευταία υφίστανται κακομεταχείριση ή θανατώνονται,
– τη χρήση ζωντανών ζώων για εκπαίδευση σκύλων ή έλεγχο της επιθετικότητας τους, εκτός όταν οι σκύλοι εκπαιδεύονται ή δοκιμάζονται σε τεχνητή φωλιά και σε συνθήκες που θα καθοριστούν,

– τη χρήση ζώων για εκθέσεις, διαφημίσεις, παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών ή για παρόμοιους σκοπούς, όταν αυτό συνεπάγεται την πρόκληση πόνου, ταλαιπωρίας ή τραυματισμού σ’ αυτά,
– την πρόσδεση και έλκυση του ζώου σε αυτοκινούμενο όχημα, με τρόπο που δυνατό να του προκαλέσει καταπόνηση, τραυματισμό και ταλαιπωρία,
– τον βασανισμό ζώου.

Σύμφωνα με το άρθρο του Μιχάλη Χατζηβασίλη, για την εφημερίδα «Φιλελεύθερος», τα μέλη της Αστυνομίας Ζώων, καλούνται να παρέχουν την απαιτούμενη συνδρομή στα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα των τοπικών Αρχών, στις περιπτώσεις που αυτά αδυνατούν να εφαρμόσουν τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, λόγω άρνησης συμμόρφωσης των ελεγχόμενων προσώπων με τις υποδείξεις τους, όπως εξάλλου και στις περιπτώσεις όπου προκύπτουν θέματα που εγκυμονούν κινδύνους για την ασφάλεια των εξουσιοδοτημένων προσώπων ή άλλων προσώπων ή ζώων.

Βάσει συγκεκριμένης πρόβλεψης στην νομοθεσία, οι αστυνομικοί που θα στελεχώνουν την Αστυνομία για τα Ζώα θα λαμβάνουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα κατάλληλη εκπαίδευση σε θέματα διερεύνησης υποθέσεων κακομεταχείρισης και κακοποίησης ζώων. Ως προϊστάμενος της Αστυνομίας για τα Ζώα τίθεται αξιωματικός, ο οποίος ορίζεται από τον Αρχηγό, και τα μέλη της ομάδας αυτής ασκούν τις αρμοδιότητες της Υπηρεσίας σε όλο τον εδαφικό χώρο της Δημοκρατίας και συνεργάζονται με την Κοινοτική Αστυνόμευση, τα μέλη της οποίας λαμβάνουν την κατάλληλη εκπαίδευση.

Διαβάστε επίσης