Τετάρτη, 2 Δεκεμβρίου

Πρόστιμο €90.000 σε πρώην στέλεχος της Λαϊκής

Συνολικό πρόστιμο ύψους 90.000 ευρώ καλείται να πληρώσει πρώην στέλεχος της Λαϊκής Τράπεζας. Το διοικητικό πρόστιμο επιβλήθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για δύο παραβιάσεις της σχετικής νομοθεσίας. Οι παραβιάσεις εντοπίστηκαν κατόπιν έρευνας την οποία διενήργησαν τρεις λειτουργοί της Επιτροπής και αφορούσαν την περίοδο Ιανουαρίου 2010 – Μαρτίου 2011. Η έρευνα σχετιζόταν με τις επενδύσεις που έγιναν σε ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου.

Το πόρισμα υποβλήθηκε τον Ιούνιο του 2013 και η Επιτροπή κάλεσε το συγκεκριμένο στέλεχος να προβεί σε γραπτές παραστάσεις, σε σχέση με, εκ μέρους του, ενδεχόμενες παραβάσεις της σχετικής νομοθεσίας και, ειδικότερα με μια δήλωση, η οποία περιλαμβανόταν στην εξαμηνιαία οικονομική έκθεση της τράπεζας για την περίοδο που έληξε στις 30/6/2010 και με μια αντίστοιχη δήλωση, η οποία περιλαμβάνεται στην ετήσια οικονομική έκθεση για το έτος που έληξε στις 31/12/2010.

Όπως προκύπτει από την απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου, ο εν λόγω αξιωματούχους της πρώην Λαϊκής, κατά τους ουσιώδεις χρόνους, κατείχε τη θέση του μη εκτελεστικού συμβούλου στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας, καθώς και τη θέση του μέλους στην επιτροπή ελέγχου αυτής, η οποία ήταν επιφορτισμένη με το καθήκον της επιθεώρησης των εσωτερικών χρηματοοικονομικών συστημάτων και των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου της τράπεζας. Αφού έλαβε υπόψη τις θέσεις του, η Επιτροπή έκρινε πως υπήρξε παραβίαση της νομοθεσίας και επέβαλε δύο πρόστιμα συνολικού ύψους 90.000 ευρώ.

Πέραν από τα αμιγώς νομικά ζητήματα, τα οποία κρίθηκε πως δεν είχαν βάση, το πρώην στέλεχος της Λαϊκής παραπονείτο ότι δεν του δόθηκε το δικαίωμα ακρόασης. Επί του προκειμένου το Δικαστήριο αποφάνθηκε πως και αυτή η θέση ήταν αβάσιμη, αφού κλήθηκε και υπέβαλε γραπτώς τις παραστάσεις του ενώπιον της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Τέλος, σε ό,τι αφορά το ύψος του προστίμου, το Δικαστήριο σημείωσε ότι δεν υπάρχει οτιδήποτε μεμπτό, αφού η Επιτροπή «έδωσε αναλυτική επεξήγηση για τον καθορισμό του διοικητικού προστίμου και τους παράγοντες που ευλόγως λήφθηκαν υπόψη, ήταν επιβαρυντικοί είτε ελαφρυντικοί».

philenews.com

Διαβάστε επίσης