Παρασκευή, 5 Ιουνίου

Κεντρική: Αναστολή δόσεων για 9 μήνες

Περαιτέρω απελευθέρωση κεφαλαίων αποφάσισε η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ανεβάζοντας το συνολικό ύψος στα €1,4 δις, ενώ η δέσμη πέντε μέτρων που ανακοίνωσε με στόχο της αντιμετώπισης των συνεπειών του κορωνοϊού περιλαμβάνουν την χαλάρωση των πολιτικών παραχώρησης δανείων προς συνεπείς δανειολήπτες, όπως επίσης και την αναστολή δόσεων για περίοδο εννέα μηνών.

Την ίδια ώρα, η Κεντρική Τράπεζα προτρέπει τις εμπορικές τράπεζες όπως επιδείξουν την απαραίτητη ευελιξία προς τις επηρεαζόμενες επιχειρήσεις και νοικοκυριά και να προχωρήσουν με αναδιαρθρώσεις υφιστάμενων δανείων και άλλων πιστωτικών διευκολύνσεων, ενώ δίνει και ανάλογες συστάσεις και προς τις Εταιρείες Εξαγοράς Πιστώσεων.

Παράλληλα, η Κεντρική Τράπεζα εξετάζει επιπρόσθετα μέτρα τα οποία θα ανακοινωθούν τις προσεχείς ημέρες.

Πέντε μέτρα
1. Απελευθέρωση κεφαλαίων ύψους €100 εκατ. και για τις κυπριακές τράπεζες που εποπτεύονται από την Κεντρική Τράπεζα, ανεβάζοντας το συνολικό ποσό περίπου στο €1,4 δις. Κεφάλαιο το οποίοι θα πρέπει να μεταφερθεί από τις τράπεζες προς την πραγματική οικονομία, μέσω ευνοϊκών αναδιαρθρώσεων προς επιχειρήσεις και νοικοκυριά.

2. Χαλάρωση κριτηρίων για παραχώρηση νέων δανείων και άλλων πιστωτικών διευκολύνσεων προς τις επηρεαζόμενες επιχειρήσεις και νοικοκυριά ώστε να αποκτήσουν άμεσα την απαραίτητη ρευστότητα για κάλυψη των τρέχουσων υποχρεώσεων τους. Δικαιούχοι θα πρέπει να είναι οι συνεπείς δανειολήπτες, επιχειρήσεις και υπάλληλοι των επηρεαζόμενων επιχειρήσεων από τα σχετικά μέτρα που ανακοινώθηκαν από την κυπριακή κυβέρνηση, και έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση μέχρι τις 30 Ιουνίου 2020.

Οι πιστωτικές διευκολύνσεις περιλαμβάνουν παρατραβήγματα και βραχυπρόθεσμο δανεισμό με εξ’ ολοκλήρου αποπληρωμή στη λήξη του και όχι με καταβολή δόσεων.

Τα κριτήρια τα οποία χαλαρώνουν αφορούν τον τρόπο αξιολόγησης της ικανότητας αποπληρωμής και τα αποδεικτικά στοιχεία τα οποία θα πρέπει να προσκομίσουν οι δανειολήπτες προς τις τράπεζες.

Οι τράπεζες θα πρέπει να ενημερώσουν την Κεντρική για τα κριτήρια που χαλαρώνουν, τις προϋποθέσεις παροχής των εν λόγω νέων δανείων καθώς και άλλες σχετικές λεπτομέρειες.

3. Αναδιάρθρωση δανείων προς επηρεαζόμενους πελάτες οι οποίοι είναι συνεπείς δανειολήπτες. Ευνοϊκές βραχυπρόθεσμες αναδιαρθρώσεις προς τους επηρεαζόμενους πελάτες. Οι αναδιαρθρώσεις μπορεί να περιλαμβάνουν αναστολή κεφαλαίου ή τόκου ή και των δύο, για διάρκεια εννέα μηνών, σύμφωνα με την πολιτική της κάθε τράπεζας και την οικονομική κατάσταση του κάθε πελάτη. Οι επηρεαζόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση αναδιάρθρωσης μέχρι τις 30 Ιουνίου.

4. Ευνοϊκότερα επιτόκια και χρεώσεις κατά την παραχώρηση νέων δανείων και άλλων πιστωτικών διευκολύνσεων και συγκεκριμένα τα νέα δάνεια και άλλες πιστωτικές διευκολύνσεις θα πρέπει να φέρουν μηδενικές χρεώσεις και μηδενικά έξοδα σύναψης.

5. Βραχυπρόθεσμες αναδιαρθρώσεις από τις Εταιρείες Εξαγοράς Πιστώσεων με σύντομες διαδικασίες στους επηρεαζόμενους, από τις ανακοινώσεις της κυπριακής κυβέρνησης, πελάτες τους. Συγκεκριμένα, οι ΕΕΠ μπορούν να παρεκλίνουν από την απαίτηση εφαρμογής λεπτομερών διαδικασιών αξιολόγησης και έγκρισης αναδιαρθρώσεων, στις περιπτώσεις αιτήματος για βραχυπρόθεσμη αναδιάρθρωση για περίοδο 9 μηνών. Οι αναδιαρθρώσεις δύνανται να περιλαμβάνουν αναστολή κεφαλαίου ή/και τόκων.

inbusinessnews.reporter.com.cy

Διαβάστε επίσης