Παρασκευή, 27 Νοεμβρίου

Αυτά είναι τα σχέδια στήριξης – Πως θα στηριχθεί το εισόδημα των εργαζομένων

Το χέρι στην τσέπη βάζει το κυπριακό Δημόσιο για να δαπανήσει τουλάχιστον 239 εκατ. ευρώ, σε πρώτη φάση για έναν μήνα (για την περίοδο από 16 Μαρτίου 2020 μέχρι και τις 12 Απριλίου 2020) για την υποστήριξη του μισθολογικού κόστους των επιχειρήσεων. 

Οι επιχειρήσεις που θα κάνουν χρήση της κρατικής βοήθειας δεν θα μπορούν να προχωρούν σε απολύσεις για περίοδο έξι μηνών. Πρακτικά η Κυπριακή Δημοκρατία αναλαμβάνει να καλύψει ένα μεγάλο μέρος του μισθολογίου του ιδιωτικού τομέα. Μετά και την ψήφιση των σχετικών νομοσχεδίων ο «Π» παρουσιάζει σήμερα τις βασικές παραμέτρους των πέντε σχεδίων για τα οποία οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν αιτήσεις ηλεκτρονικά μέσω ειδικής ιστοσελίδας που έχει δημιουργήσει το Υπουργείο Εργασίας. Σε αυτή τη φάση στην ιστοσελίδα www.coronavirus.mlsi.gov.cy έχει αναρτηθεί ηλεκτρονική αίτηση Υποβολής Στοιχείων Τραπεζικού Λογαριασμού για μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα και αυτοτελώς εργαζόμενους, προκειμένου να καταστεί δυνατόν σε όσους εξ αυτών θα υποβάλουν αίτηση και κατόπιν εξέτασης καταστούν δικαιούχοι οποιωνδήποτε ειδικών επιδομάτων να καταβληθούν τα σχετικά επιδόματα.

Πλήρης Αναστολή

Το «Ειδικό Σχέδιο Πλήρους Αναστολής Εργασιών» αφορά τις επιχειρήσεις που τελούν σε υποχρεωτική αναστολή εργασιών με απόφαση της κυβέρνησης. Κατόπιν ηλεκτρονικής αίτησης στην ιστοσελίδα www.coronavirus.mlsi.gov.cy θα μπορούν να λάβουν ειδικό ανεργιακό επίδομα για μέχρι και το 90% των εργοδοτουμένων τους. Το εν λόγω ειδικό ανεργιακό επίδομα θα ανέρχεται μέχρι το 60% των ασφαλιστέων αποδοχών κάθε εργαζόμενου και θα διέπεται από τις ασφαλιστικές προϋποθέσεις του ανεργιακού επιδόματος, όπως αυτό ορίζεται στον περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμο.
Το 10% του προσωπικού της επιχείρησης δεν δύναται να περιληφθεί στο σχέδιο και αφορά γενικούς διευθυντές, διευθυντές μέτοχους, υψηλόβαθμα διευθυντικά στελέχη επιχειρήσεων καθώς και σε όσους είναι αναγκαίοι για την εκτέλεση διοικητικών λειτουργιών που είναι απαραίτητες για τη λειτουργία της κάθε επιχείρησης.
Αν η επιχείρηση εργοδοτεί μόνο μέχρι 9 εργαζομένους, τότε θα τηρείται η προϋπόθεση που αναφέρεται στην παράγραφο (2) για τους διευθυντές μετόχους, κ.λπ., αλλά αντί ο όρος του 90%, θα παραχωρείται το ειδικό ανεργιακό επίδομα σε όλους τους υπόλοιπους εργαζομένους.

Μερική Αναστολή

Το «Ειδικό Σχέδιο Μερικής Αναστολής Εργασιών» αφορά επιχειρήσεις που δεν έχουν τερματίσει υποχρεωτικά τις δραστηριότητές τους, αλλά έχουν υποστεί μείωση του κύκλου εργασιών τους πέραν του 25%. Προβλέπεται ειδικό επίδομα ανεργίας για μέχρι και το 75% των εργοδοτουμένων της επιχείρησης αν η επιχείρηση εργοδοτεί μέχρι 50 εργαζομένους, και μέχρι και το 60% των εργοδοτουμένων, για επιχειρήσεις που εργοδοτούν πέραν των 50 εργαζομένων. Το εν λόγω ειδικό ανεργιακό επίδομα θα ανέρχεται μέχρι το 60% των ασφαλιστέων αποδοχών κάθε εργαζόμενου και θα διέπεται από τις ασφαλιστικές προϋποθέσεις του ανεργιακού επιδόματος, όπως αυτό ορίζεται στον περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμο.
Μια σημαντική λεπτομέρεια, που προκύπτει από τους γενικούς όρους του σχεδίου είναι ότι καλύπτει και εργαζομένους που θα συνεχίζουν να εργάζονται, με την επιχείρηση να καλύπτει το υπόλοιπο 40% του μισθού.
Ειδικότερα, προβλέπεται ότι στο Σχέδιο Μερικής Αναστολής Εργασιών, ο εργοδότης έχει τη δυνατότητα να διατηρήσει προσωπικό στην επιχείρηση, το οποίο θα λαμβάνει το ειδικό ανεργιακό επίδομα, καταβάλλοντας στους εν λόγω υπαλλήλους το υπόλοιπο του μισθού τους και τις ανάλογες εισφορές στα Ταμεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων, υπό την προϋπόθεση ότι οι επιχειρήσεις έχουν επηρεαστεί από την υφιστάμενη κατάσταση λόγω κορωνοϊού.
Ο συνολικός αριθμός των επωφελούμενων για τα Σχέδια Πλήρους και Μερικής Αναστολής υπολογίζεται στις περίπου 220.000 μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα με προσυπολογιζόμενη δαπάνη για έναν μήνα ύψους 182 εκατ. ευρώ.

Αυτοτελώς εργαζόμενοι

Περίπου 40.000 αυτοτελώς εργαζόμενοι θα μπορούν να αξιοποιήσουν το Ειδικό Σχέδιο Αναστολής Εργασιών που έχει καταρτιστεί για την περίοδο από 16 Μαρτίου 2020 μέχρι 12 Απριλίου 2020 και αφορά την καταβολή ειδικού ανεργιακού επιδόματος που θα ισούται με το 55% των ασφαλιστέων αποδοχών τους, με ανώτατο όριο τα 800 ευρώ και νοουμένου ότι τηρούνται οι ασφαλιστικές προϋποθέσεις που ισχύουν για τους μισθωτούς.
Eξαιρούνται οι αυτοτελώς εργαζόμενοι, οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε τομείς που δεν έχουν επηρεαστεί από την υφιστάμενη κατάσταση.
Η δαπάνη ανέρχεται σε 22 εκατ. ευρώ.

Το Ειδικό Επίδομα Ασθενείας

Δικαιούχοι του επιδόματος, ύψους κατά μέσο όρο περίπου 800 ευρώ όπως είχε ανακοινωθεί στις 15 Μαρτίου, είναι:

Α) Εργαζόμενοι που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα προβλήματα υγείας και εμπίπτουν στον Κατάλογο που έχει δημοσιευτεί από το Υπουργείο Υγείας, οι οποίοι πρέπει να απουσιάσουν από την εργασία τους για σκοπούς προστασίας και μη επιδείνωση της υγείας τους. Προϋπόθεση η προσκόμιση πιστοποιητικού από τον προσωπικό ιατρό τους.

Β) Περιπτώσεις υποχρεωτικής απουσίας από την εργασία σε πρόσωπα με οδηγίες ή εντολή των Αρχών (Κατηγορία 1 [υποχρεωτικός περιορισμός υπό ιατρική παρακολούθηση (καραντίνα)] και Κατηγορία 2 [αυτοπεριορισμός υπό τηλεφωνική παρακολούθηση]), νοουμένου ότι οι υπό περιορισμό εργαζόμενοι κατέχουν πιστοποιητικό που εκδίδεται από το Υπουργείο Υγείας.

Γ) Πρόσωπα πέραν της ηλικίας του 63ου έτους μέχρι την ηλικία του 65ου έτους, οι οποίοι δεν λαμβάνουν θεσμοθετημένη σύνταξη και συνεχίζουν να εργάζονται και οι οποίοι εμπίπτουν είτε στις Κατηγορίες 1 και 2 του Υπουργείου Υγείας νοουμένου ότι κατέχουν πιστοποιητικό που εκδίδεται από το Υπουργείο Υγείας, είτε στις ομάδες υψηλού κινδύνου που παρουσιάζονται στον Κατάλογο του Υπουργείου Υγείας και πρέπει να απουσιάσουν από την εργασία τους για σκοπούς προστασίας και μη επιδείνωση της υγείας τους, νοουμένου ότι κατέχουν πιστοποιητικό από τον προσωπικό ιατρό τους.

Το πιο πάνω μέτρο αφορά και αυτοτελώς εργαζόμενα πρόσωπα, νοουμένου ότι πληρούν τις πιο πάνω προϋποθέσεις. Επισημαίνεται ότι για σκοπούς στήριξής τους, το επίδομα Ειδικής Άδειας θα καταβάλλεται όπως και στους μισθωτούς, από την τέταρτη μέρα.

Αιτήσεις για το ειδικό επίδομα ασθενείας θα υποβάλλονται επίσης ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα www.coronavirus.mlsi.gov.cy.
Η δαπάνη υπολογίζεται σε 15 εκατ. ευρώ ανά 20.000 δικαιούχους.

politis.com.cy

Διαβάστε επίσης